Clausholm

Clausholm Slot er med staldgård og park et af de første og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark. Her fortæller haven historien om vandets mange udtryksformer. Med støtte fra Realdania er haven renoveret, fremtidssikret og åben for offentligheden.

Clauseholms barokhave er et af Danmarks mest karakterfulde. Det italiensk inspirerede terrasseanlæg er tegnet af N. Tessin den Yngre i 1693 og anlagt på et voldsomt skrånende terræn. Oprindelige planer om vandkaskader blev ikke til noget af tekniske årsager, men i 1976 lykkedes det at anlægge dem ved hjælp af moderne teknik, da C. Th. Sørensen stod for gendigtningen i form af et smalt bækforløb. Andre dele af haven blev i 1870’erne omlagt af H. A. Flindt i landskabelig stil. Med støtte fra Realdania er hele det store barokanlæg gennemgribende renoveret og sikret for eftertiden med en langsigtet vedligeholdelsesplan.Genskabt symmetri

Arealerne mellem vej og have er forenklet, havens grænser er præciseret med hække, og der er anlagt en ny stiforbindelse øst om slottet. Ændringen giver en mere sammenhængende tur for havens gæster, samtidig med at overgangen mellem haven og skoven er gjort tydeligere.

Derudover har rydning og en smule terrænregulering betydet at stier og veje er bedre markeret, og at havens grænser mod landskabet er blevet mere præcise.

Vandsystem renoveret

De væsentlige elementer i haven på Clausholm er terrasseanlægget med kaskader og alléer samt voldgraven, der omkranser hovedbygningen. Haven fortæller en historie om vands mange udtryksformer. Vandets forløb begynder i skoven med en skovsø, og herfra ledes det via en bæk til karpedammene og videre ned i slotssøen.

I vandets bevægelse udnyttes områdets naturligt store terrænspring. Samme historie gentages i kaskadeanlægget, der er et stiliseret billede på vandets bevægelse ned mod slottet. Vandelementerne i haven ved Clausholm repræsenterer en bred vifte af mulige vandtypologier, der findes i de danske herregårdshaver.

Vandproblematikken var den overordnede udfordring på Clausholm. Problemet omhandlede både vandkvalitet og vandkanter og flader. Vandet var groet til med vandpest og andemad, og vandkanterne eroderede og skred sammen. Kaskadeanlægget havde endvidere problemer med frostsprængninger og slitage. På Clausholm har man derfor fokuseret på genskabelsen af tidligere eksisterende vandkaskader i barokanlægget, ligesom hele parkens vandsystem er blevet renoveret.

Tilgroede damme
Et gennemgående problem var tilgroning af dammene og voldgravens vandspejl på grund af et højt næringsindhold i det tilførte vand. Samtlige damme og den østlige del af voldgraven er blevet oprenset for at fjerne aflejrede, næringsrige sedimenter. Den eksisterende vandteknik i form af stemværker og munke var i stærkt forfald. Disse er alle udskiftet, så det fremover er muligt at regulere vandstanden i damme og voldgrav mere nøjagtigt. 

Store vandmængder forsvandt langs løbet igennem skoven, men ved at udskifte vandteknikken er det også blevet muligt at tilføre vandsystemet langt større vandmængder, hvilket yderligere har forbedret vandkvaliteten.

Kanter renoveret

Eksisterende kanter langs damme og voldgrav var generelt i dårlig forfatning. Kvadre- og kampestenskanterne omkring voldstedet var præget af store sætningsskader og visse steder hullet som resultat af nedfaldne sten. Voldstedets afgrænsning er blevet funderet solidt og retableret som eksisterende stensætninger.

Trækanterne langs voldgravens ydre kant og dammene var ligeledes i stærkt forfald, hvilket blandt andet har resulteret i erosion af det bagvedliggende terræn. Med en todelt løsning har man sikret en solid og holdbar trækantning, der samtidig fremstår præcis og elegant. 

Kanterne består af en kraftig konstruktion med lang levetid, der udelukkende er under vandet, samt en mere spinkel konstruktion delvist over vandoverfladen. Denne del forventes at have en kortere levetid, men er til gengæld let at rette op og reparere.