Holstenshuus

På Holstenshuus danner en romantisk haveplan tegnet i 1870 grundlag for havens udtryk. Her finder man alle de typiske haveelementer, der knytter sig til den danske herregård. Med støtte fra Realdania er haven renoveret og sikret for eftertiden gennem en langsigtet vedligeholdelsesplan.

Holstenshuus Gods ligger ved Faaborg på Fyn. Haven indeholder terrasseanlæg, sølandskab, alléer, broer og en obelisk. Haven på Holstenshuus er tegnet af G. D. Tschierske og anlagt i 1753 som barokhave. Haven er senere omlagt i landskabelig stil.

Havens bærende elementer er terrasseanlægget og sølandskabet. Haven er desuden karakteriseret ved alléer, broer og den tidstypiske obelisk. Haven indeholder, sin overskuelige størrelse til trods, alle de typiske haveelementer, der knytter sig til den danske herregård.

Med støtte fra Realdania er haven gennemgribende renoveret og sikret for eftertiden gennem en langsigtet strategi for vedligeholdelsen.Landskabeligt udtryk bevaret

Holstenshuus Parks historie kan spores mere end 400 år tilbage. Haven har ændret udtryk i takt med modestrømninger og skiftende generationers overtagelse. En romantisk haveplan tegnet i 1870 dannede grundlaget for havens udtryk og var direkte aflæselig i havens eksisterende form. Det var ofte den romantiske haves særkende, at det på én gang lykkedes at opløse den franske haves stive akser og geometriske formsprog og samtidig formåede at indarbejde og bevare væsentlige elementer fra tidligere anlæg.

Ved projektets start fremstod parken omkring Holstenshuus overordnet harmonisk og rimelig velplejet. Der var intet, der indikerede, at der var behov for nye, store omlægninger, men broer og trappeanlæg var forfaldne, og nogle af alléerne var udlevede. 

De nuværende ejeres ønske var, at parken fortsat skulle beholde sit udtryk som romantisk landskabshave med bevaring af væsentlige træk fra 1700-tallets rokokohave, der har overlevet havens lange udviklingshistorie. For at bevare harmonien og helheden var ønsket at istandsætte og udvikle en stor del af de elementer, der har betydning for helheden.

Havens elementer fremhævet

Projektet har indeholdt en oprensning og opretning af stensætninger omkring søen syd for slottet samt opretning af diverse trapper og stensætninger. Der er endvidere arbejdet med istandsættelse og synliggørelse af havens elementer - som fx de tre broer, der relaterer til godsets historie, pavilloner, grotten, portsøjler og låger ved indgange til haven og granittrappen i aksen.

Nye vandelementer er etableret i haven, Blegehaven er plejet ved hjælp af fåreafgræsning, og grusstierne er sat i stand. Beplantningsmæssigt har det vigtigste tiltag været etableringen af en ny frugthave med tilhørende køkkenhave samt beskæring af allétræerne. Udsigten i Dyrehaven er genetableret, og der er plantet nye træer og buske.